بر ما گذشت نيک و بد

اما تو روزگار

فکری بحال خويش کن

اين ، روزگار نيست ...


 
باز مي گم طاقت بيار اي دل كه بال و پر نداري
غير از اين اي همنشين ، تو چاره ديگر نداري ...


غم بايد داغون بشه
حسرت بايد پايان بگيره
منتظر شو
راهي از اين بهتر نداري  ...
راهي از اين بهتر نداري ...

 

فکر کردی من از رو می رم ؟ بيا و بس کن ديگه . بيا با ما مورز اين کينه داری ...

روزگار محترم ، رو از ما برگردوندی ، باشه . حرفی نيست ...

يا رب نظر تو برنگردد ...

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید