همه خوش از آنکه مطرب، بزند به تار چنگي ... من از آن خوشم که چنگي، بزنم به تار موئي

                                          

 

 

 

+